Semaltdan maslahatlar: Balykçy aldawyny nädip kesgitlemeli

Balyk tutmak, aldawçylaryň bilmän ulanyjylary aldamak synanyşygydyr. Habarlaryny kanuny kompaniýalara meňzeş görnüşde gizleýärler, soň bolsa jikme-jikliklerini bermek üçin adamlary aldaýarlar we netijede şahsyýet ogurlygy üçin ulanýarlar. BT ulanyjy ady ýa-da parol ýaly nyşana alnan käbir jikme-jiklikler. BT hiç haçan sebäpsiz şahsy maglumatlary ýa-da bank maglumatlaryny soramaýandygyny bellemelidiris. Şeýle hem, BT e-poçtalarynda hiç wagt goşundylar ýok.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewa, ähli internet ulanyjylaryna potensial kezzaplygy görkezýänligi sebäpli, şeýle signallary hemişe gözlemegi maslahat berýär.

Balykçy e-poçtasyny nädip görmeli

Ulanyjynyň tassyklanmagyny talap edýän ýa-da şahsy maglumatlary soraýan hatlar şübheli we ulanyjylar olardan gaça durmalydyrlar. Aşakdaky görnüşleri alýarlar:

  • Hakyky teklipler üçin gaty gowy üpjün edýän garaşylmadyk e-poçta
  • Hasabyň jikme-jikliklerini barlamagy haýyş edýän web sahypasyna gönükdirilen e-poçta baglanyşygy.
  • Aldawçylar pidalary aldamak üçin gyssaglylygy öz içine alýan bir hekaýa döredýärler.
  • E-poçta habarlaryna ýerleşdirilenleri däl-de, elmydama ýazylan URL-leri ulanyň.
  • E-poçta ulanylýan grammatikanyň we şekilleriň dogrulygyny derňäň.

Balykçy e-poçta alanyňyzda ädimler

Görkezilen çäre, ulanyjynyň e-poçta açmagyna baglydyr. Bölüm, BT-de fişing e-poçtalary bilen iş salyşmak wezipesini ýerine ýetirmek isleýän bolsa, phishing@bt.com ulanyň.

Biri berlen baglanyşyklara basmadyk ýa-da jogap bermedik, ýöne e-poçta açan bolsa, alada etmegiň sebäbi ýok. Hiç hili eglişik bolmady, e-poçta bellik etmeli we ony BT-nyň fişing bölümine ibermeli we ondan dynmaly.

Biri baglanyşyga bassa ýa-da goýlan goşmaçany göçürip alsa-da, formada hiç zat doldurmasa, wirusy barlamaly we e-poçta habar bermeli.

Biri jikme-jikliklerini beren bolsa, ilkinji etmeli zat, howpsuzlyk sebäpli kompýuteriň skaneridir. Soňra, BT hasabyny täzeden goraň, sebäbi ylalaşyk mümkinçiligi bolup biler. Ygtybarly hasaplar we e-poçta bilen iş salyşmak boýunça gollanmalar bar. Müşderiniň tarapynda parollary we hünärmenleri üýtgetmek, her bir hasap üçin özboluşly birini ulanmagy maslahat berýär. Banklar, bank maglumatlaryny eýýäm beren bolsa, adaty bolmadyk bir işi bellemek üçin habarnamalary talap edýär. Ahyrynda, e-poçta fişing bölümine habar beriň.

Fişing hatlaryny kim alýar?

2012 we 2013-nji ýyllardaky statistika boýunça fişing e-poçtalaryny alýan 37,3 milliona golaý ulanyjy bar. Iň ähtimal düşündiriş, aldawçylaryň balykçylyk işlerinde ulanmak üçin ulanyjy e-poçtalaryny almak üçin ulanýan dürli usullarynyň bolmagydyr. Awtomatlaşdyrylan botlary, galp web sahypalaryny ulanýarlar, hakyky web sahypalaryny döwýärler, beýleki aldawçylardan sanaw satyn alýarlar, fişing e-poçtalarynyň öňüni alýan web sahypalary ýaly görünýärler. Şeýle e-poçta almak ulanyjyny awtomatiki ýagdaýda töwekgelçilige salmaýar, şondan soň görülýän çäreler olary töwekgelçilige salýar.

Balykçylyk işjeňliginden goramak

  • Kompaniýa, BT birikdirmesini üpjün edýär, bu internete birikdirilen ähli enjamlara zyýanly programma üpjünçiliginiň hüjümleriniň öňüni almaga kömek edýär.
  • BT NetProtect Plus-y göçürip almak goşmaça artykmaçlykdyr, sebäbi BT beýleki ulanyjylardan ähli fişing hatlaryny NetProtect Plus toparyna ugradýandygy sebäpli, ulanyjylara bolup biljek howplar barada duýduryş berýär.
  • Howplary azaltmak üçin elmydama spam süzgüçini açyň.
  • Web sahypasynyň ähli programma üpjünçiligini täzeläň.
  • Şübheli e-poçta hiç haçan jogap bermäň.

Müşderiniň goralmagyny üpjün etmek üçin BT düzgünleri

Kompaniýa, ulanyjylaryň ähli şübheli e-poçta iberip biljek baglanyşygyny üpjün etdi, soň bolsa derrew ýok edýärler. Fişing işine gatnaşýan hasaplanýan ähli web sahypalaryna gözegçilik etmekde kömek edýär we hereketde tutulanda olary ýok edýär.

mass gmail